I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.naukaniderlandzkiego.pl
1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.niderlandzkiwpraktyce.pl, prowadzony jest przez firmę Nauka niderlandzkiego zarejestrowaną w Holandii. Siedziba firmy znajduje się na ulicy Peter Benoitstraat 48, 4614BC Bergen op Zoom. Kvk nr. 77713109
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
1.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
1.5. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.6. Firma Nederlands in praktijk może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności serwisu Klientom, co do których zajdzie podejrzenie o naruszeniu praw autorskich.

II. Zasady korzystania ze sklepu Internetowego
2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.
2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
2.4. Firma Nauka niderlandzkiego może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu Internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Nauka niderlandzkiego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Nederlands in praktijk.
2.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Nederlands in praktijk.
2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Nauka niderlandzkiego,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
3.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.naukaniderlandzkiego.pl, dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
3.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firma Nauka niderlandzkiego Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Dostawa
4.1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Firma Nederlands in praktijk nie ponosi odpowiedzialności za złe podanie adresu przez klienta co może mieć wpływ na zwrot przesyłki lub brak odbioru przesyłki przez klienta. Kosztami ponownego wysłania przesyłki zostaje obciążony zamawiający. Firma Nederlands in praktijk nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z dostarczeniem przesyłki przez firmę kurierską. Firma Nauka niderlandzkiego ma prawo odmówić wysyłki każdego produktu przy tym zwracając koszty zamówienia na stronie Internetowej do 14 dni od momentu złożenia zamówienia.
4.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia.

V. Ceny i metody płatności
5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego
b) płatność dokonujemy podczas dokonywania zamówienia.

VI. Prawa autorskie
6.1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana.
6.2. Kopiowanie treści znajdujących się stronie www.naukaniderlandzkiego.pl jest zabronione.
6.3. Kopiowanie i sprzedaż osobom trzecim treści Kursów video online jest zabronione.
6.4. Kopiowanie i sprzedaż osobom trzecim treści plików MP3 jest zabronione.
6.5. Kopiowanie i sprzedaż osobom trzecim treści książek jest zabronione.
Autorem książek, systemu nauki, kursów online jest Michal Kilian
6.6. Wszystkie spory dotyczące praw autorskich miedzy firmą Nauka niderlandzkiego jej właścicielem Michał Kilian, a osobą, łamiącą przepisy dotyczące praw autorskich będą rozstrzygane w sądach.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres contact@naukaniderlandzkiego.pl Firma Nauka niderlandzkiego zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
8.1. Firma Nauka niderlandzkiego podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Nauka niderlandzkiego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Internetowego.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres contact@naukaniderlandzkiego.pl
8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
8.5. Firma Nauka niderlandzkiego zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX Odpowiedzialność
9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z serwisu.
9.2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a serwisem.
9.3. Klient ponosi odpowiedzialność za własne działania, które umożliwiają korzystanie z serwisu za pośrednictwem własnego konta.
9.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
9.5. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

X. Wymagania techniczne                                                                                                            

1. Wymagania techniczne komputer

Aktualna przeglądarka: np. Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, Edge. Monitor i głośniki

2. Wymagania techniczne telefonu, laptopa

Aktualna przeglądarka: np. Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, Edge. Monitor i głośniki

XI Postanowienia RODO 25 maj 2018 rok

1. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz w ramach korzystania z usług firmy Nederlands in praktijk. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci konta do nauki online na naszej platformie i wysyłania zamówionych produktów.

2. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest firma Nauka niderlandzkiego.
Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Firma Nederlands in praktijk przekazuje dane osobowe firmą trzecim i wykorzystuje je tylko i wyłącznie do celów zrealizowania zamówienia czyli wysłania produktów na podany przez zamawiającego adres email.

3. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo usunąć swoje dane osobowe z serwera na którym się znajdują. W tym celu proszę o kontakt na adres contact@naukaniderlandzkiego.pl

XII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XIII. Regulamin nauki na kursach i lekcjach online

1. Płatności dotyczące kursów online dokonywane są przed terminem rozpoczęcia kursu.

2. W razie nieobecności ucznia na lekcji poniesione koszty kursu stacjonarnego nie zostają zwrócone. Lekcja online może zostać przesunięta lub odbyć się w innym terminie kiedy uczeń minimalnie 24 godziny przed lekcją poinformuje nauczyciela o braku obecności na lekcji.

3. Firma Nauka niderlandzkiego ma prawo do usunięcia każdego konta użytkownika jeśli uzna, że nie spełnia on podstawowych zasad bezpieczeństwa lub działa na szkodę firmy Nauka niderlandzkiego na przykład udostępniając materiały innym osobą lub kopiując materiały edukacyjne na stronie Internetowej. Koszty poniesione przez użytkownika nie zostaną mu zwrócone.